Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών – Aggregates Recycle

Αν και η αξία τους ως βασικά προϊόντα είναι χαμηλή, τα φυσικά αδρανή είναι βασικός δείκτης στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Η παραγωγή συνδέεται άμεσα με τον πληθυσμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι συνήθεις χρήσεις τους είναι: αδρανή υπόβασης δρόμων και ασφαλτοτάπητα , υλικά πλήρωσης, θραυστά αδρανή για σκυροδέματα, rip-rap για φράγματα και επιχώματα. Επίσης χρησιμοποιούνται όλο κ περισσότερο σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση , ως φίλτρα για τον καθαρισμό των νερών , την ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών καθώς και τη σταθεροποίηση κατολισθητικών φαινομένων με τη κατασκευή στραγγιστηρίων κ.α.

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες δημιουργούν πιέσεις για την εξεύρεση νέων πηγών αδρανών υλικών κάτω όμως από περιβαλλοντικούς περιορισμούς και κανόνες. Αν και οι πηγές που υπάρχουν είναι τεράστιες, σύμφωνα με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης χρειάζεται ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικά και τεχνικά, έτσι ώστε να διασωθούν φυσικές πηγές για τις μελλοντικές γενιές. Γι’ αυτό και οι παραγωγοί αδρανών πρέπει να ακολουθούν σχολαστικά τους περιβαλλοντικούς κανόνες αλλά και να ελέγχονται από τη πολιτεία για το σκοπό αυτό.
Το τελευταίο διάστημα, σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Η.Π.Α. έχει αρχίσει η παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών  κυρίως από σκωρίες, απορρίμματα παλαιών μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης, από υλικά κατεδαφίσεων, από υλικά παλαιών οδοστρωμάτων, ενώ παράγονται και τεχνητά αδρανή μετά από διαπύρωση πετρωμάτων κ.α.. Η αυξανόμενη ζήτηση αδρανών ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η χωροθέτηση λατομικών ζωνών είναι δύσκολη, κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρήση τέτοιων αδρανών υλικών.